Rizika investování do podílových fondů | Investování do podílových fondů
 

Objednejte si schůzku

 

Jméno
Příjmení
E-mail
Text
 

Rizika investování do podílových fondů

(resp. nástrojů kolektivního investování)

Rizika investování do tzv. investičních nástrojů kolektivního investování, zjednodušeně řečeno podílových fondů, vyplývají ze dvou oblastí:

  1. Rizika ovlivňující aktiva (cenné papíry, resp. přesně řečeno investiční nástroje), která fond vlastní.
  2. Rizika vyplývající z faktu, že do aktiv, která fond drží, investujete prostřednictvím podílového fondu.

Rizika postihující aktiva, která fond drží

Měnové riziko

Měnové riziko vzniká při investování do nástrojů finančního trhu vydaných v jiné měně, než je měna domácí (Kč). Měnové riziko vyplývá z možnosti změny měnového kurzu. Změna měnového kurzu zapříčiní odpovídající změnu hodnoty majetku fondu. Každý fond je vystaven měnovému riziku v míře, ve které investuje do majetku v cizích měnách.

Příklad: Drží-li fond např. akcie společností, jejichž cena je vyjadřována v dolarech, pak při poklesu ceny dolaru vůči Kč dojde k poklesu hodnoty těchto akcií vyjádřené v Kč, aniž by se musela změnit cena v dolarech.

Jak se měnovému riziku bránit: Investováním pouze do aktiv, jejichž cena zní v Kč. U fondů investujících v zahraničí lze měnové riziko snížit volbou takového fondu, který svůj majetek zajišťuje proti měnovému riziku.

Úvěrové riziko

Úvěrové riziko je riziko, že protistrana obchodu nedodrží svůj závazek. Závisí na kvalitě (zodpovědnosti, výši majetku) protistrany v obchodu. Obecně vyšší riziko bývá kompenzováno vyššími výnosy. Každý fond je vystaven úvěrovému riziku různých protistran v závislosti na aktuálním rozložení investic.

Příklad: Úvěrové riziko nepředstavuje v tomto smyslu jen situaci, že někdo nesplatí úvěr. Toto riziko pochází od slova uvěřit, věřit (latinsky credere – odtud název kredit – úvěr). Znamená tedy, že někdo nesplní něco, čemu jste (fond) věřili, že splní. Kromě splácení úroků a jistiny dluhu se může jednat např. o situaci, kdy fond uzavře obchod s protistranou, že v budoucnu prodá určené cenné papíry za dohodnutou cenu, ale protistrana na to v okamžiku zaplacení nemá peníze.

Jak se bránit úvěrovému riziku: Pravděpodobně nejúčinnějším způsobem ochrany je rozmělnění investic do širokého portfolia (škály) různých aktiv. Pak Vás ztráta jedné investice tolik neohrozí.

Riziko vypořádání

Riziko vypořádání je riziko, že transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě. Z důvodu, které sama přímo nezavinila. Každý fond je vystaven riziku vypořádání vůči různým protistranám v závislosti na aktuálním rozložení investic.

Příklad: Příkladem rizika vypořádání může být, že zavřou burzu, na které se obchodují cenné papíry, které fond drží, a ty pak nelze snadno prodat. Dále např. že spadne server internetového bankovnictví, takže fond nedostane zaplaceno.

Jak se riziku vypořádání bránit: Běžné obtíže s vypořádáním obchodů nepřinášejí nejčastěji velké ztráty. Velkým rizikem je dlouhodobé uzavření burzy. To výrazně sníží možnost prodeje a stanovení ceny cenných papírů. I zde je nejlepším nástrojem ochrany pravděpodobně rozmělnění rizika investováním do různých typů aktiv – nemovitostí, zlata, fondů investujících v různých částech světa.

Tržní riziko

Tržní riziko je riziko změn vývoje celkového trhu, zejména vývoje cen. Změny cen zapříčiní odpovídající změnu hodnoty majetku fondu. Každý fond je vystaven tržnímu riziku, vyplývajícímu ze změny cen aktiv (cenných papírů), které drží v míře, ve které je drží.

Příklad: Tržní riziko je riziko vyplývající z toho, že mohou klesnout ceny aktiv, do kterých fond investuje vlivem změny nálady na trhu.

Jak se tržnímu riziku bránit: Nejlépe rozmělněním investic do více typů aktiv.

Operační riziko

Operační riziko zahrnuje ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Dále zahrnuje ztrátu majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, která může být zapříčiněna zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek fondu.

Příklad: Příkladem operačního rizika je již zmíněné dlouhodobé zavření burzy, záměrné nebo nezáměrné uzavření vysoce prodělečného obchodu, selhání vnitřních operačních procesů.

Jak se operačnímu riziku bránit: I zde je nejspíše nejlepší ochranou rozmělnění investic jak co do typu aktiv, tak co do země, trhu investování,

Riziko zaměření (koncentrace)

Riziko zaměření je způsobeno investicí do určitého sektoru ekonomiky (například energetika) nebo do určité zeměpisné oblasti (například Česká republika). Čím více je fond zaměřen na určitou oblast, tím více ho zasáhne vývoj (cen, událostí) v ní.

Příklad: Pokud např. investujete do fondu, který investuje zejména ve Francii a Francii postihne ekonomická krize, ztratí aktiva fondu nejspíše na hodnotě více, než kdyby investoval do více regionů. Tím Vám ovšem nedoporučujeme investice do fondů, které o sobě jasně neinformují, do kterých tříd aktiv nebo regionů investují. Představují pak totiž „černou skříňku“, o které nelze říct, podle čeho ji má člověk do portfolia zařadit.

Jak se bránit proti riziku koncentrace: I zde lze doporučit rozmělňování investic různých typů aktiv a regionů. Vždy však pomocí fondů, u kterých jasně víte, na jaký region, typ aktiv, sektor nebo investiční strategii se zaměřují.

Riziko likvidity

Riziko likvidity se projevuje v okamžiku prodeje. V případě prodeje velkého objemu aktiv (cenných papírů stejného druhu) na finančním trhu může dojít k situaci, že není dostatek protistran připravených a ochotných koupit prodávané nástroje (cenné papíry). V případě nutnosti pak není možné nástroje prodat bez zásadního dopadu na jejich tržní cenu (snížení ceny). Každý fond je vystaven riziku likvidity.

Příklad: Riziko likvidity se nejčastěji projevuje během tzv. krizí likvidity. Krize likvidity vznikají nejčastěji při výjimečných událostech, kdy se ekonomické subjekty (lidé i firmy) bojí a proto si drží svoji hotovost a odmítají cokoliv nakupovat, nebo např. při krachu bank, kdy se lidé a firmy „nedostanou ke svým penězům“ a nemohou platit za obchody, které uzavřely.

Jak se bránit riziku likvidity: Riziku likvidity se můžete bránit udržováním hotovosti doma, vkladů ve více bankách a rozdělením investic do různých typů aktiv a regionů.

Rizika vyplývající ze změny zákonů

Změny zákonů (např. daní, omezení nakládání s majetkem) v zemi, v níž fond investuje, může negativně ovlivnit hodnotu, možnost zpeněžnění nebo výnosů některých aktiv.

Příklad: Krásným příkladem rizika změny zákonů je, že vláda a parlament změní daně nebo zamezí převodu majetku, do kterého investuje Váš fond.

Jak se riziku změny zákonů bránit: Rozdělením investic do různých typů aktiv a regionů.

Rizika vyplývající z toho, že investujete prostřednictvím podílových fondů

Níže naleznete výčet nejdůležitějších rizik, které se nevztahují k aktivům, do nichž investujete prostřednictvím podílových fondů, ale souvisí s tím, že to těchto aktiv investujete prostřednictvím podílových fondů

Úvěrové riziko

Úvěrové riziko je riziko, že protistrana obchodu nedodrží svůj závazek. Závisí na kvalitě (zodpovědnosti, výši majetku) protistrany v obchodu. Obecně vyšší riziko bývá kompenzováno vyššími výnosy. Každý fond je vystaven úvěrovému riziku různých protistran v závislosti na aktuálním rozložení investic.

Příklad: Úvěrové riziko se ve vztahu k investičním společnostem, resp. podílovým fondům významně neprojevuje. Mohlo by se snad jednat o málo pravděpodobné případy falšování údajů o hodnotě majetku podílových fondů. Za projev úvěrového rizika by snad šlo považovat netransparentní poplatky za obchodování s cennými papíry v majetku fondů a netransparentní poplatky za služby, jako je audit, atp. Doporučujeme tedy sledovat hodnotu TER v klíčových informacích o fondech. 

Riziko vypořádání

Riziko vypořádání je riziko, že transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě. Každý fond je vystaven riziku vypořádání vůči různým protistranám v závislosti na aktuálním rozložení investic.

Příklad: Riziko vypořádání by se mohlo ve vztahu k podílovým fondům nebo investičním společnostem vyskytnout zejména ve chvíli, kdy požádáte fond o výplatu své investice (zpětný odkup podílových listů) a on Vám je z technických důvodů nepošle.Příčinou jsou nejčastěji potíže ve formě IT problémů – „spadlých“ serverů internetového bankovnictví, důsledků hackerských útoků atp. Toto riziko podle našeho názoru většinou nevyžaduje zvláštní opatření. 

Operační riziko

Operační riziko zahrnuje ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Dále zahrnuje ztrátu majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, která může být zapříčiněna zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek fondu.

Příklad: Za projev operačního rizika by bylo možné ve vztahu k podílovým fondům a investičních společnostem považovat ztrátu majetku fondů v důsledku zavinění nebo nedbalosti správce fondů vyplývající např. z uzavření zjevně nevýhodných obchodů.

Jak se operačnímu riziku bránit:  Investováním prostřednictvím fondů různých investičních společností do různých typů aktiv a různých regionů.

Riziko likvidity

Riziko likvidity se projevuje v okamžiku prodeje. V případě prodeje velkého objemu aktiv (cenných papírů stejného druhu) na finančním trhu může dojít k situaci, že není dostatek protistran připravených a ochotných koupit prodávané nástroje (cenné papíry). V případě nutnosti pak není možné nástroje prodat bez zásadního dopadu na jejich tržní cenu (snížení ceny). Každý fond je vystaven riziku likvidity.

Příklad: Na riziko likvidity můžete narazit, když Vám fond nebude za Vaše podílové listy – nejspíše např. z důvodu, že zkrachuje banka, v níž má uložené peníze nebo nebude mít aktuálně dost peněz na vyplacení peněz všem podílníkům, kteří o to požádali z důvodu, že nebude moci, ať už z jakýkoliv důvodů, prodat svůj majetek (např. zavřou burzu).

Jak se bránit proti riziku likvidity: Investováním prostřednictvím fondů různých investičních společností do různých typů aktiv a různých regionů.

Rizika vyplývající ze změny zákonů

Změny zákonů (např. daní, omezení nakládání s majetkem) v zemi, v níž fond investuje, může negativně ovlivnit hodnotu, možnost zpeněžnění nebo výnosů některých aktiv.

Příklad: Riziko změny zákonů Vás ve vztahu k investování do podílových fondů může postihnout nejčastěji vlivem změny daní, které se vztahují k této oblasti nebo např. v případě, kdy dojde k omezení převodu majetku, který fond vlastní.

Jak se riziku změny zákonů bránit: Např. investováním do podílových fondů správců v zahraničí, je-li to legální, nebo do jiných aktiv, než jsou podílové fondy.

V případě zájmu o více informací o rizicích nás neváhejte kontaktovat.